0
วิศวกรรมการบำรุงรักษา (PDF)
หนังสือ135.00 บาท
e-books(PDF) ?105.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หลักพื้นฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เนื้อหาบางส่วนเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยทำงานเป็นวิศวกรโรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน เรียนรู้ทฤษฎีการบำรุงรักษาแผนใหม่ที่ครอบคลุมเนื้อหาในทุก ๆ แนวทางของการบำรุงรักษาที่มีใช้กันอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการบำรุงรักษา

 • บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบำรุงรักษา

 • บทที่ 3 วงจรชีวิตของเครื่องจักรและการเสื่อมสภาพ

 • บทที่ 4 ไทรโบโลยีในงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมการหล่อลื่น

 • บทที่ 5 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

 • บทที่ 6 การบำรุงรักษาแบบทีโรเทคโนโลยี

 • บทที่ 7 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 • บทที่ 8 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เบื้องต้น

 • บทที่ 9 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน

 • บทที่10 การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว

 • บทที่11 การบำรุงรักษาเชิงรุก

 • บทที่12 การจัดการระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

 • บทที่13 การวิเคราะห์ประวัติเครื่องจักรทางสถิติ

 • บทที่14 วิศวกรรมความน่าเชื่อถือเบื้องต้น

 • บรรณานุกรม

 • ประวัติผู้เขียน

  รายละเอียดหนังสือ
  รหัสสินค้า: 5525001002754 (PDF) 176 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน