0
วิศวกรรมฐานราก (PDF)
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมฐานราก ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน ฯลฯ
e-books(PDF) ?215.00 บาท
สารบัญ

บทที่ 1 ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน (Natural Soil Deposits and Subsoil Exploration)
บทที่ 2 ฐานรากตื้น: กำลังรับน้ำหนักประลัย (Shallow Foundations: Ultimate Bearing Capacity)
บทที่ 3 การประมาณค่าการทรุดตัวของฐานรากตื้น (Shallow Foundations: Allowable Settlement)
บทที่ 4 การออกแบบฐานรากแพปูพรม (Mat Foundation)
บทที่ 5 การออกแบบฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundations)
บทที่ 6 แรงดันดินด้านข้าง (Lateral Earth Pressure)
บทที่ 7 กำแพงกันดิน (Retaining Walls)
บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด (Sheet Pile Walls)
บทที่ 9 แผงค้ำยันกำแพงเข็มพืด (Braced Cuts)
บทที่ 10 การปรับปรุงคุณภาพของดิน (Soil Improvement)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำราเล่มนี้ไดเรียบเรียงขึ้นเพื่อใชประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมฐานรากตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากตื้น การออกแบบฐานรากปูพรม การออกแบบฐานรากเสาเข็ม แรงดันดินด้านข้างกำแพงกันดิน กำแพงเข็มพืด แผงค้ำยันกำแพงเข็มพืด และการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยผู้เขียนมีความตั้งใจ ในการอธิบายถึงหลักการในการออกแบบงานวิศวกรรมฐานรากในขั้นพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจโดยง่าย และสามารถนำหลักการพื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164384521 (PDF) 468 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน