0
วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในรููปความร้อน และการประยุุกต์ใช้งาน (PDF)
หนังสือเล่มนี้ เป็นตำราภาษาไทยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนที่สมบูรณ์มาก เหมาะสำหรับนั กวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
ผู้เขียน อรรถกร อาสนคำ
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำรานี้ กล่าวถึงหลักการคำนวณรังสีอาทิตย์ สมรรณะและแนวทางในการเลือกขนาดของอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้แก่ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์โมดูเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมกับการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล ในรูปความร้อนและไฟฟ้า โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เกิดจากงานวิจับใหม่ๆตลอดจนการแสดงตัวอย่างคำนวณ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การผลิตน้ำร้อน การอบแห้ง การทำความเย็น การเก็บสะสมพลังงาน การปรับอากาศ และการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นตำรานี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเรียนการสอน และงานวิศวกรรมด้านการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศประเทศไทย

สารบัญ

บทที่ 1 ศักยภาพและนโยบายด้านพลังงานแสงอาทิตย์
บทที่ 2 รังสีอาทิตย์
บทที่ 3 สมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
บทที่ 4 ระบบเก็บสะสมพลังงานความร้อน
บทที่ 5 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 6 การประเมินสมรรถนะระยะยาว
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้พลัังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนในกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163984876 (PDF) 230 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน