0
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา
หนังสือ356.25 บาท
e-books(PDF) ?375.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)" เล่มนี้ เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา และครูอาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยต่าง ๆ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 2 เตรียม Excel ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 3 การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถามด้วย Excel
บทที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา
บทที่ 6 การเลือกตัวอย่าง
บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 9 การวิเคราะห์การถดถอย
บทที่ 10 การทดสอบความเป็นอิสระกัน
บทที่ 11 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
บทที่ 12 ตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วย Excel

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel เหมาะสำหรับทำปริญญานิพนธ์และงานวิจัย ๆ
- มีตัวอย่างการทำงานวิจัยทุกคำสั่ง
- อธิบายตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม
- อธิบายการวิเคราะห์ผลงานวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162009570 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 171 x 230 x 21 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน