0
ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา : Science of Social Studies Learning Management
สื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศึกษา การนำความรู้เกี่ยวกับการนำหลักสูตรสังคมศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศึกษา การนำความรู้เกี่ยวกับการนำหลักสูตรสังคมศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มโนทัศน์หลักในวิชาสังคมศึกษา การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นิยมใช้ในวิชาสังคมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้รูปแบบ แนวคิด วิธีสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิธีเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา เข้าใจหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา จากนั้นนำองค์ความรู้มาใช้ในการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษา
บทที่ 2 หลักสูตรสังคมศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่ 3 มโนทัศน์หลักในวิชาสังคมศึกษา
บทที่ 4 การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สังคมศึกษา
บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่นิยมใช้ในวิชาสังคมศึกษา
บทที่ 6 กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา
บทที่ 7 สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา
บทที่ 8 การประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา
บทที่ 9 การออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา

คำนิยม
ตอบโจทย์หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ควรค่าที่จะหามาอ่านเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะหา ความรู้เพิ่มเติมและใช้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์ส์พนัส- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
เสมือนเป็นคู่มือคอยชี้แนะในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาให้กับคุณครูผู้สอน เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร- อดีตอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมเล่มนี้ จึงเปรียบเหมือนคัมภีร์สำคัญที่ครูและผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านการสอนสังคม ศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพต่อไปนำโชค อุ่นเวียง- ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165724036 (ปกอ่อน) 520 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 950 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิชาติ แก้วพวง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน