0
ศาสตร์พระราชา เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี
ประมวลพระราชกรณียกิจด้านศาสนา การศึกษา สาธารณสุข ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สำหรับเด็กและเยาวชน
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "ศาสตร์พระราชา เรื่อง ใต้ร่มพระบารมี" เล่มนี้ รวบรวมพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงทำเพื่อพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุขของคนในประเทศ รวมถึงการเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกพื่อหล่อหลอมรวมจิตใจของคนในชาติเข้าด้วยกันในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ศึกษา อ้างอิง รวมทั้งตระหนักถึงพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อชาวไทยทุกคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำให้ชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข และเกิดแรงบันดาลใจที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

สารบัญ

องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก : ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระพุทธศาสนา
- กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
- บวร : สามประสาน ผสานสังคมไทย
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับศาสนพิธี
- ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการสังคายนาพระไตรปิฎก
ฯลฯ

ครูแห่งแผ่นดิน
- โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
- โรงเรียนจิตรลดา
- โรงเรียนราชวินิต
- โรงเรียนราชประชาสมาสัย
- โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฯลฯ

พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข
- โครงการในพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ของในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821784 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 171 x 221 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน