0
ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
เนื้อหาร้อยเรียงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีความไวต่อการคัดกรอง ประเมิน เข้าถึง บำบัดรักษาพยาบาล และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ จิตอาสา ผู้เกี่ยวข้อง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า" เล่มนี้ ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาครั้งแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เนื้อหาครั้งหลังมุ่งนำเสนอรูปธรรม ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาร้อยเรียงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีความไวต่อการคัดกรอง ประเมิน เข้าถึง บำบัดรักษาพยาบาล และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ จิตอาสา ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งเติมเต็มพลังชีวิตบวกเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเองได้อย่างทันสมัย สอดคล้อง และน่าสนใจ ปลายทางหนังสือมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า จนเกิดกระบวนการฟื้นหาย สามารถใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สารบัญ

บทที่ 1 ผู้สูงอายุกับภาวะซึมเศร้า : สถานการณ์ ความต้องการ และแนวทางการบำบัดรักษาพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือ
บทที่ 2 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
บทที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
บทที่ 4 การบำบัดรักษาพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
บทที่ 5 การบำบัดด้านจิตสังคมสำหรับผู้สูงอายุ : บทเรียนจากคลินิกเพื่อใจ (Smile Clinic)
บทที่ 6 จิตอาสาเด็กและเยาวชนกับการใช้ภาษารักเพื่อดูแลใจผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน : เชื่อมโยงบทเรียนเชิงพื้นที่จากงานวิจัย สู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บทที่ 7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการพลิกฟื้นภาวะจิตใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า : บทเรียนจากงานวิจัยสู่งานบริการวิชาการเชิงพื้นที่
บทที่ 8 การดูแลใจตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340072 (ปกอ่อน) 242 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน