0
ลด 10%
ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สอศ.) (รหัสวิชา 20700-1003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ50.40 บาท
e-books(PDF) ?47.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนวิชา "ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยเนื้อหาภายในเล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ศิลปะการให้บริการและเทคนิควิธีการบริการเพื่อความประทับใจ รวมถึงปัญญาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในการบริการ พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องของศิลป การให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และบูรณาการรับการทำงานตามอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 2 คุณสมบัติและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ
บทที่ 3 บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ
บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บทที่ 5 คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
บทที่ 6 ศิลปะการให้บริการเเละเทคนิควิธีการบริการเพื่อความประทับใจ
บทที่ 7 ปัญหาเฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาในหารบริการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160841967 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน