0
ศิลปะอาเซียน : เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงศิลปะของประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย ซึ่งเป็นกลุ่ม "วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง" ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีคติความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
หนังสือ608.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ศิลปะอาเซียน" เล่มนี้ กล่าวถึงศิลปะของประเทศเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และไทย ซึ่งเป็นกลุ่ม "วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง" ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีคติความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านผลงานทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ อันประกอบด้วย สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะพื้นบ้าน จะทำให้เกิดภาพรวมของความเข้าใจในเบื้องต้นต่อกลุ่มประชาชาติอาเซียนทั้งสิบ และจะเป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพ ทำให้เกิดความรู้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งศิลปกรรม เพราะศิลปะมาจากรากฐานทางภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียะในจิตใจของมนุษย์ เป็นสิ่งจรรโลงถึงห้วงความคิด และสะท้อนเงาแห่งประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ในศิลปะอาเซียนจะทำให้เข้าใจถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติ ต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ และอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติสืบไป

สารบัญ

- ศิลปะเวียดนาม
- ศิลปะเขมร (กัมพูชา)
- ศิลปะพม่า (เมียนมา)
- ศิลปะลาว
- ศิลปะไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334286 (ปกอ่อน) 540 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 975 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน