0
ลด 10%
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์
การวิจัยในระดับเชิงลึกจำเป็นต้องใช้หลักสถิติขั้นสูง เพื่อสืบหาปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องและชัดเจน
หนังสือ418.50 บาท
e-books(PDF) ?398.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บท ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการถดถอย ค่าสถิติทดสอบและปัญหาตัวแบบประมาณค่า การพยากรณ์, GMM Estimators for Time Series Models, Generalized Method of Moments โดยเนื้อหาเหมาะกับการวิจัยในระดับเชิงลึก ที่จำเป็นต้องใช้หลักสถิติขั้นสูงเพื่อสืบหาปัญหาการวิจัยทีถูกต้องและชัดเจน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ

สารบัญ

บทที่ 1 การวิเคราะห์สหพันธ์ (Correlation Analysis)
บทที่ 2 การวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression Analysis)
บทที่ 3 ค่าสถิติทดสอบและปัญหาตัวแบบประมาณค่า (Statistic for Estimated and Model Estimation Problem)
บทที่ 4 การพยากรณ์ (Forecasting)
บทที่ 5 GMM Estimators for Time Series Models
บทที่ 6 Generalized Method of Moments

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839513 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน