0
สถิติธุรกิจเบื้องต้น : Introduction to Business Ststistics
เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้น และสถิติเบื้องต้นทั่วไป และใช้เป็นตำราอ้างอิงทางวิชาสถิติในการเรียนทุกระดับ ผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้อ่านเพื่อเพิ่มความรู้ทางสถิติ หรือ งานวิจัยได้
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สถิติธุรกิจเบื้องต้น : Introduction to Business Ststistics" เล่มนี้ เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้น และสถิติเบื้องต้นทั่วไป และใช้เป็นตำราอ้างอิงทางวิชาสถิติในการเรียนทุกระดับ ผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้อ่านเพื่อเพิ่มความรู้ทางสถิติ หรืองานวิจัยได้ และเป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้น ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิชาสถิตเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและสถาบันทาการศึกษา

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา
บทที่ 3 ความน่าจะเป็นกับงานบริหาร
บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง
บทที่ 6 การคาดประมาณค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และค่าแปรปรวนของประชากรเดียว
บทที่ 7 การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรเดียว
บทที่ 8 ผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวอย่างของสองประชากร : การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การคาดประมาณและการทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 9 การคาดประมาณและการทดสอบสมมติฐานของสองประชากร : ค่าสัดส่วนและค่าแปรปรวน
บทที่ 10 บทสรุปส่งท้าย : สถิตินั้นไม่ยาก อย่างที่คิด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340355 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน