0
ลด 10%
สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรายวิชาสถิติธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจการจัดการโรงแรม การตลาดการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หนังสือ310.50 บาท
e-books(PDF) ?284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS" เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ รายวิชาสถิติธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการโรงแรม การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เนื้อหาประกอบด้วย ความหมายและความสำคัญของสถิติ สถิติเชิงบรรยาย ความน่าจะเป็น สถิติอ้างอิง ได้แก่ t-test, z-test, One-Way ANOVA สถิติแบบนอนพาราเมติกแบบไคกำลังสอง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำวิจัย และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
บทที่ 2 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
บทที่ 3 การสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 4 การประมาณค่าพารามิเตอร์
บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 7 การทดสอบไคกำลังสอง
บทที่ 8 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอย
บทที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา
บทที่ 10 เลขดัชนี
บทที่ 11 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160846801 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน