0
สถิติสำหรับงานวิจัย
หลักการเลือกใช้ เทคนิคทางสถิติในงานวิจัย พร้อมทั้งอธิบาย ผลลัพธ์ที่ได้จาก SPSS
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สถิติสำหรับงานวิจัย" เป็นหนังสือที่ครอบคลุมถึงสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักการเลือกเทคนิคทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การคำนวณขนาดตัวอย่าง การเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำให้ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ชัดเจน และได้แสดงถึงผลลัพธ์จากโปรแกรม SPSS มาประกอบตัวอย่าง เพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญและขั้นตอนการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย
บทที่ 2 ประเภทของข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 3 การตรวจสอบความเชื่อถือได้
บทที่ 4 สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐานกับงานวิจัย
บทที่ 6 การวิเคราะห์ตัวแปร 1 ตัว
บททีี่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 3 ตัวขึ้นไป ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
บทที่ 9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
บทที่ 10 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164686557 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน