0
ลด 50%
สถิติสำหรับวิศวกร
มุ่งเน้นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย
หนังสือ125.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       หนังสือ "สถิติสำหรับวิศวกร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ., ทล.บ., อส.บ. และ วท.บ. ทุกสาขา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาด้านสถิติสำหรับใช้ในงานวิศวกรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านสถิติสำหรับวิศวกรในเรื่องตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นต้น พร้อมทั้งยังแนะนำวิธีการหาค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ และค่าวิกฤติ สำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์ตารางการทำงานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการใช้แอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทดแทนการเปิดใช้ตารางสถิติ รวมถึงตัวอย่างเนื้อหาการวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ตัวแปรสุ่ม
บทที่ื 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
บทที่ 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง
บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 5 การประมาณค่า
บทที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 7 การวิเคราห์ถดถอยและสหสัมพันธ์
บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160827459 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน