0
สถิติเบื้องต้น : Elementary Statistics
สถิติเชิงพรรณา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบแบบไค-สแควร์ ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สถิติเบื้องต้น" เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ที่ต้องการนำเอาหลักการต่าง ๆ ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือต้องการศึกษาเพื่อทบทวนบทเรียน หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่บทนำ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง
บทที่ 6 การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม
บทที่ 7 การประมาณค่า
บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน
บทที่ 9 การทดสอบแบบไคสแควร์
บทที่ 10 การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165886895 (ปกอ่อน) 463 หน้า
ขนาด: 184 x 256 x 22 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สายชล สินสมบูรณ์ทอง
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน