0
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
เน้นการเชื่อมโยงจากหลักการไปสู่ตัวอย่าง เพื่อการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ ศึกษาการวิเคาระห์ข้อมูลจะนำเสนอการเชื่อมโยงการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (Statistics For Educational Research) ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การสุ่มตัวอย่าง สมมติฐาน การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย ในแต่ละเนื้อหาจะเน้นการเชื่อมโยงจากหลักการไปสู่ตัวอย่าง เพื่อการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ ศึกษาการวิเคาระห์ข้อมูลจะนำเสนอการเชื่อมโยงการตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย การวเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของสถิติแต่ละชนิด การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่นำไปสู่การเขียนงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
บทที่ 2 การสุ่มตัวอย่าง
บทที่ 3 สมมติฐาน
บทที่ 4 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
บทที่ 5 การวัดการกระจาย
บทที่ 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลกับเกณฑ์
บทที่ 7 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมุลสองชุดที่ไม่เป็นอิสระจากกัน
บทที่ 8 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูลสองชุดที่เป็นอิสระจากกัน
บทที่ 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
บทที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
บทที่ 11 การวิเคราะห์ถดถอย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340393 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน