0
สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 1
พัฒนาสมอง เสริมสร้าง IQ และ EQ ให้หนูน้อยเก่งอังกฤษ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 1" เล่มนี้ ประกอบไปด้วยแบบฝึกที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทำให้มีความก้าวหน้าทางสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทุกด้านแล้ว เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

Unit 1 About Me
Unit 2 My Body
Unit 3 My Family
Unit 4 My House
Unit 5 My School
Unit 6 Food
Unit 7 Fruits
Unit 8 Animal
Unit 9 Occupations
Unit 10 Transportation

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019052200113 (ปกอ่อน) 100 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 5 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน