0
สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 2
พัฒนาสมอง เสริมสร้าง IQ และ EQ ให้หนูน้อยเก่งอังกฤษ
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เสริมสร้าง IQ และ EQ ไปกับหนังสือ "สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 2" ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฝึกที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทำให้มีความก้าวหน้าทางสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทุกด้านแล้ว เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

Unit 1 All about me
Unit 2 My Body
Unit 3 My Family
Unit 4 My House
Unit 5 Weather
Unit 6 Time
Unit 7 Food
Unit 8 Fruits
Unit 9 Pets
Unit 10 Farm animals
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020072200069 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 205 x 290 x 5 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน