0
สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 3
พัฒนาสมอง เสริมสร้าง IQ และ EQ ให้หนูน้อยเก่งอังกฤษ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เสริมสร้าง IQ และ EQ ไปกับหนังสือ "สนุกกับภาษาอังกฤษ อนุบาล 3" ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฝึกที่หลากหลาย เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ทำให้มีความก้าวหน้าทางสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องทุกด้านแล้ว เด็กก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

สารบัญ

Unit 1 My Feelings
Unit 2 Habits and Behaviour
Unit 3 My Family and Relatives
Unit 4 Places around me
Unit 5 Sport and Games
Unit 6 Food
Unit 7 Fruits
Unit 8 Plants
Unit 9 Transportations
Unit 10 Occupations
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020122500132 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 206 x 290 x 5 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน