0
สรุปหลักกฏหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.
เข้าใจข้อสอบกฎหมายด้วยหนังสือเพียงเล่มเดียว
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย และผู้ที่เตรียมสอบข้าราชการทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ) อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย รูปเล่มขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
7. ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165776318 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 110 x 150 x 12 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภูมีนาท ปาเบ้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน