0
สรุปหลักชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ 4 สีทั้งเล่ม
สรุปเนื้อหาสำคัญ แนววิเคราะห์ และแบบทดสอบพร้อมเฉลย เตรียมสอบระหว่างภาค ปลายภาค เก็บคะแนน O-NET Admissions และสอบตรง เป็นคู่มือที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้สอบได้ในระยะเวลาอันสั้น
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลัก ชีววิทยา ม.4-5-6 ฉบับสมบูรณ์ 4 สีทั้งเล่ม" ในระดับมัธยมตอนปลายนี้แม้จะเป็นขั้นพื้นฐานแต่ก็มีเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมไปถึงเซลล์วิทยา อนุกรมวิธาน โภชนาการ ประชากรศาสตร์ นิเวศวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พฤติกรรม พันธุศาสตร์และอื่น ๆ พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับทั้งใช้เตรียมสอบในห้องเรียนเพื่อเพิ่ม GPA ชั้น ม.4-6 เตรียมสอบ PAT2, กสพท และโควต้า สายวิทยาศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 พบว่านักเรียนไม่น้อยเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะเกิดความรู้สึกสับสนเพราะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดมากมาย จึงแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งไป ทั้งที่วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่สามารถทำคะแนนให้ดีได้โดยไม่ยากและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้ จึงพยายามสรุปเนื้อหาสาระสำคัญจากแบบเรียนทั้ง 6 เล่ม (ม.4 ม.5 ม.6 )ให้กระชับพร้อมขยายความบางตอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อจะให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในแต่ละบทแต่ละหัวข้อได้มากยิ่งขึ้นชีววิทยาเป็นวิชาที่จำเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจและการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้านักเรียนมีความอดทนและพากเพียรอยู่เป็นประจำก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างแน่นอนที่สุด

สารบัญ

- ชีววิทยา และสิ่งมีชีวิต
- เซลล์ของสิ่งมีชีวิต และการสลายสารอาหารระดับเซลล์
- การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต และการย่อยอาหารของสัตว์
- การรักษาดุลยภาพของร่างกาย
- การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต และพฤติกรรมของมนุษย์
- ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึก และระบบต่อมไร้ท่อ
- การเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวของพืช และการสืบพันธุ์
- โครงสร้าง หน้าที่ และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชดอก
- พันธุ์ศาสตร์
- วิวัฒนาการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369247 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 21 มม.
น้ำหนัก: 780 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน