0
สรุปหลักภาษาไทย ป.2 +เฉลย
หลักสูตรใหม่ เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง พยัญชนะและอักษรสามหมู่ สระ วรรณยุกต์ การผันอักษรกับวรรณยุกต์
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปหลักภาษาไทย ป.2 +เฉลย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาเป็นหลักภาษาไทยที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 พยัญชนะและอักษรสามหมู่
บทที่ 2 สระ
บทที่ 3 วรรณยุกต์
บทที่ 4 การผันอักษรกับวรรณยุกต์
บทที่ 5 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
บทที่ 6 คำที่มีตัวการันต์
บทที่ 7 คำที่มี รร
บทที่ 8 สระคงรูป สระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
บทที่ 9 คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
บทที่ 10 อักษรนำ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308136 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน