0
สรุปหลักภาษาไทย ป.6 +เฉลย
หลักสูตรใหม่ล่าสุด เน้นทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง รุปเนื้อหาแบ่งตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะ แบบทดสอบ O-NET ท้ายบทหลากหลาย บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 ถึง 952 คำ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สรุปหลักภาษาไทย ป.6 +เฉลย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาเป็นหลักภาษาไทยที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งเนื้อหาเป็นบท แต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญและมีกิจกรรมใช้ในการฝึกฝนอย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน และครู นำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียน แก้ไขส่วนบกพร่องที่เป็นปัญหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อการเรียนภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การอ่านคำในภาษาไทย
บทที่ 2 ชนิดและหน้าที่ของคำ
บทที่ 3 คำบุพบท
บทที่ 4 ถ้อยคำและสำนวน
บทที่ 5 วลีและประโยคในภาษาไทย
บทที่ 6 โครงสร้างของประโยค
บทที่ 7 ประโยคความรวม
บทที่ 8 ประโยคความซ้อน
บทที่ 9 บทวิเคราะห์คำ วลี ประโยค
บทที่ 10 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710308174 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน