0
สรุปเข้ม + เก็งข้อสอบเด็ด คณิตพิชิต O-NET ม.3 (PDF)
สรุปเข้มเข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบจริง ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด พลิกแพลงทุกรูปแบบ ตามแนวข้อสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด เล่มเดียว เอาอยู่!
หนังสือ243.00 บาท
e-books(PDF) ?239.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สรุปเข้ม + เก็งข้อสอบเด็ด คณิตพิชิต O-NET ม.3" เล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นตามกรอบมาตรฐาน และตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และได้ทุ่มเทและตั้งใจสร้างข้อสอบ ในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ O-NET ในปีปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเทคนิคสำคัญในรูปแบบสรุปง่าย ๆ กระชับ ครอบคลุมเนื้อหาที่จะนำมาออกข้อสอบ พร้อมชุดเก็งข้อสอบเด็ดจำนวน 12 ชุด สามารถฝึกฝนให้เกิดทักษะจนเกิดความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น สำหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการสอน สอบติว นักเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์จนประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

สารบัญ

O-NET
- สรุป Concept สำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3 (Concept 1-18)

เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 12

รวมเฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1-12
เฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 12

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837502 (PDF) 448 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน