0
สรุป Grammar TOEFL
สรุป Grammar ที่ออกสอบ TOEFL ครบถ้วนทุกเนื้อหา อธิบายกระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่า
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุป Grammar ที่ออกสอบ TOEFL ครบถ้วนทุกเนื้อหา อธิบายกระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบเก่า เนื้อหา Grammar ที่รู้แล้วจะช่วยให้คุณทำข้อสอบมาตรฐาน TOEFL, TOEIC, TU-GET, CU-TEP ได้คะแนนเกินเป้าได้ไม่ยาก

สารบัญ

บทที่ 1 Part of Speech (Noun)
บทที่ 2 Parts of Speech (Pronoun)
บทที่ 3 Parts of Speech (Adjective)
บทที่ 4 Parts of Speech (Adverb)
บทที่ 5 Parts of Speech (Verb)
บทที่ 6 Relative Clasue
บทที่ 7 Subordinate Clause
บทที่ 8 Verb Pattern
บทที่ 9 World Choice
บทที่ 10 Subject-Verb Agreement
บทที่ 11 Tag Questions
บทที่ 12 Preposition

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164687332 (-ไม่ระบุ) 312 หน้า
ขนาด: 145 x 212 x 16 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
สำนักพิมพ์นเรศ สุรสิทธิ์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน