0
สร้างและพัฒนาอุปกรณ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการใช้งานขั้นต้นจนถึงการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานด้านประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้เข้าไปเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าจำานวนมาก เพื่อเพิ่ม ฟังก์ชันการทำางานให้หลากหลาย การเรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์จึงเป็นจึงเป็นเรื่องท่ี น่าสนใจ หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการใช้งานขั้นต้นจนถึงการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งเหมาะ สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานด้านประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ เนื้อหาได้กล่าวถึง โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตัวเลข การเขียนคำาสั่งภาษาซี การต่อวงจรร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบสภาวะอินพุตจากการกดสวิตซ์ การส่งข้อมูลแสดงผลไปที่อุปกรณ์แสดงผล แบบต่าง ๆ เช่น LED LCD การควบคุมมอเตอร์ การวัดค่าสัญญาณแอนะล็อกจากเซนเซอร์ แบบต่างๆ การวัดความกว้างของสัญญาณอินพุต การรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมเพื่อการควบคุม และแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ การสร้างสัญญาณ PWM สำหรับควบคุมไฟฟ้า และการติดต่อ ไอซีผ่าน I2C และ SPI

สารบัญ

บทที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
บทที่ 2 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษาซี
บทที่ 3 การต่ออุปกรณ์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 4 การแสดงผลด้วย LED
บทที่ 5 การแสดงผลด้วย Dot Matrix LCD
บทที่ 6 โปรแกรมบริการอินเตอร์รัพท์
บทที่ 7 ตัวตั้งเวลาและตัวนับ
บทที่ 8 การแปลงสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล
บทที่ 9 การส่งข้อมูลแบบอนุกรม
บทที่ 10 การวัดและการสร้างสัญญาณพัลส์
บทที่ 11 การติดต่ออุปกรณ์แบบ I2C และ SPI

คำนิยม
โครงการพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการสอน (One Teacher One Text) เป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความรู้ด้านต่างๆ ไปสู่สังคม ตลอดจนพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอนที่มีคุณภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ- อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167822556 (ปกอ่อน) 230 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน