0
สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ +CD
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระราชนิพนธ์สักวาและดอกสร้อยโภชนาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ร่วมกับคณาจารย์อื่น ๆ เป็นผลงานคำประพันธ์ที่มีความไพเราะและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เมื่อนำมาขับร้องกับดนตรีไทย ผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้ ความสุนทรีย์ อรรถรส และความไพเราะจากเสียงดนตรอีกด้วย เพื่อประกาศเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นที่ระจักษ์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า สถาบันวิจัยโภชนาการจึงจัดทำซีดีเพลงจากบทสักวาและดอกสร้อยโภชนาการ พร้อมกับหนังสืออธิบายชื่อและคำที่สำคัญทางโภชนาการ และนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนในปีพุทธศักราช 2541

    เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยโภชนาการจึงได้จัดทำหนังสือ "สักวาและดอกสร้อยโภชนาการ" ขึ้นใหม่โดยปรับปรุงเนื้อหาจากการเผยแพร่ครั้งแรกให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ทั้งทางด้านวิชาการโภชนาการ และด้านวัฒนธรรมการกิน สำหรับการขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยเพื่อบันทึกในแผ่นซีดีได้เพิ่มเพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. ประพันธ์โดย ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ บรรจุไว้ในซีดีชุดนี้อีกด้วย

สารบัญ

- พระราชประวัติ
- บทนำ : รายพระนาม รายนาม บทสักวาและดอกสร้อยโภชนาการ
- ความรู้เรื่องโภชนาการ
- ความรู้เรื่องวัฒนธรรมการกิน
- บทส่งท้าย
- การขับร้องและบรรเลงตามบทสักวาและบทดอกสร้อยโภชนาการ ประกอบดนตรีไทย (วงปี่พาทย์ไม้นวม)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169264606 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 171 x 226 x 9 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน