0
สังคมศึกษา ป.4 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานตัวชี้วัด แนวข้อสอบครบทุกสาระ แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ครบทุกเรื่องทั้ง 5 สาระ เฉลยแยกเล่ม
หนังสือ208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สังคมศึกษา ป.4 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานตัวชี้วัด โดยแบ่งตามสาระการเรียนรู้ ทั้ง 5 สาระ ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ได้จัดทำแบบฝึกเสริม รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้นและขอบข่ายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไว้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละสาระการเรียนรู้ มีแบบฝึกหลากหลายรูปแบบไว้ทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยมีเฉลยแยกเล่มสำหรับตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนในชั้นเรียน เตรียมสอบประจำภาค ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขันและสอบชิงทุน

สารบัญ

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชึชีวิตในสังคม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322021070388 (ปกอ่อน) 332 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน