0
สารป้องกันกำจัดวัชพืช : หลักการและกลไกการทำลายพืช
หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการและกลไกการทำลายปฐมภูมิของสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ทำให้พืชแสดงอาการได้รับพิษและนำไปสู่การตายของพืชได้อย่างชัดเจน
ผู้เขียน ทศพล พรพรหม
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือสาร "ป้องกันกำจัดวัชพืช" เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นมาตามองค์ความรู้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจหลักการและกลไกการทำลายปฐมภูมิของสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ทำให้พืชแสดงอาการได้รับพิษและนำไปสู่การตายของพืชได้อย่างชัดเจน ซึ่งการเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำลายพืชของสาร สามารถนำไปใช้ในการจำแนกประเภทของสาร ทำให้รู้จักวิธีการใช้สารได้อย่างถูกต้อง ช่วยในการวินิจฉัยอาการที่พืชได้รับพิษ ตลอดจนช่วยในการป้องกันการเกิดปัญหาวัชพืชต้านทานสาร ในปัจจุบันนี้ สามารถจำแนกกลุ่มของสารตามตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาที่มีผลต่อกระบวนการที่สำคัญทางชีวิเคมีที่เกิดขึ้นภายในพืช ได้แก่ กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโน กลุ่มสารสัมผัสทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ กลุ่มสารที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมัน กลุ่มสารที่ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ และกลุ่มสารที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช เป็นต้น ซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสารในแต่ละกลุ่ม ลักษณะทางเคมีและทางกายภาพของสาร ตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาในพืช พฤติกรรมของสารในพืชและในดิน การใช้ทางเกษตร ตลอดจนข้อมูลความเป็นพิษของสาร

สารบัญ

1. แนะนำเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดวัชพืช (Introduction to Herbicides)
2. ระบบของดินและการควบคุมวัชพืช (Soil System and Weed Control)
3. ระบบของพืชและการควบคุมวัชพืช (Plant System and Weed Control)
4. กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์กรดอะมิโน (Amino Acid Synthesis Inhibitors)
5. กลุ่มสารสัมผัสทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Contacts-Membrane Disrupters)
6. กลุ่มสารที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนพืช (Hormonelike Herbicides)
7. กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์ใขมัน (Lipid Synthesis Inhibitors)
8. กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis Inhibitors)
9. กลุ่มสารที่ยับยั้งการสังเคราะห์แคโรทีนอยด์ (Carotenoid Synthesis Inhibitors)
10. กลุ่มสารที่ยับยั้งการแบ่งเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืช (Meristem Mitotic Inhibitors)
11. พืชต้านทานสารป้องกันกำจัดวัชพืช : การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาของสาร (Herbicide Resistance in Plants : Altered Target Sites)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335771 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 19 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน