0
สาระสำคัญ : กฎหมายละเมิด (PDF)
สาระสำคัญ : กฎหมายละเมิด
e-books(PDF) ?200.00 บาท
สารบัญ

บทนำ ๕
ความรับผิดในการกระทำละเมิดเพราะตนเอง หรือหลายคน
ละเมิด ๖
การใช้สิทธิเกินส่วน ๒๖
การกระทำการอันฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย ๒๘
การหมิ่นประมาททางแพ่ง ๒๘
ความรับผิดในค่าสินไหมทดแทนเพราะคนอื่นกระทำละเมิด
ความรับผิดเพื่อละเมิดของนายจ้างในการกระทำละเมิดของลูกจ้าง ๓๐
ความรับผิดเพื่อละเมิดของตัวการในการกระทำละเมิดของตัวแทน ๓๗
ความรับผิดเพื่อละเมิดของผู้ว่าจ้าง ๔๒
ความรับผิดเพื่อละเมิดของบิดามารดา ผู้อนุบาล
ในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ ๔๗
ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย์ นายจ้างหรือบุคคลผู้รับดูแล
ในการกระทำละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ ๔๙
ความรับผิดในการกระทำละเมิดของผู้แทนนิติบุคคล ๕๒
ความรับผิดเมื่อร่วมกันทำละเมิด ๕๕
ความรับผิดเพราะสัตว์ สิ่งของ
ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากสัตว์ ๕๘
ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ ๖๐
ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากของตกหล่น ทิ้งขว้างจากโรงเรือน ๖๒
ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังจักรกลและทรัพย์อันตราย ๖๔
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ๖๘
นิรโทษกรรม ๘๓
ค่าสินไหมทดแทน ๑๐๑
อายุความ ๑๐๔

ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือการศึกษากฎหมาย ชุด“ย่อหลักกฎหมาย” เป็นการนำเอาสาระสำคัญและเนื้อหาในส่วนที่เป็นหลักกฎหมายมาเขียน รวบรวมและเรียบเรียงใหม่ให้เกิดความเข้าใจโดยง่าย เป็นลำดับสำหรับผู้สนใจ
“ย่อหลักกฎหมาย : ละเมิด ” เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมเฉพาะในส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่นิยมนำมาศึกษาและออกข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้ทางกฎหมายในระดับต่างๆอีกทั้งยังเป็นหลักกฎหมายที่มักเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในทางการปรับบทใช้กฎหมายสำหรับนักกฎหมายด้วย
ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจตามสมควรต่อไป

รุจิรา ภัทรกรัณฑ์
ผู้เขียน / ผู้รวบรวม / ผู้เรียบเรียง
มกราคม ๒๕๖๐

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300045895 (PDF) 106 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน