0
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ : Pesticdes and Health Effects
ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีการแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นเป็นเหตุให้เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีการแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นเป็นเหตุ ให้เกษตรกรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น นอกจากประเทศไทยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำสารเคมีฯ เพิ่มขึ้นแล้ว สารเคมี เหล่านี้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยสารเคมีฯ ที่ใช้จะตกค้างในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ดิน น้ำ ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และสุดท้ายก็ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ ดังนั้นผู้เขียนจึงจัดทำหนังสือ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีป้องกันจำกัดศัตรูพืชและผลกระทบต่อสุขภาพแก่นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- วิวัฒนาการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- การจำแจกประเภทสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ฯลฯ

บทที่ 2 กลไกการเกิดพิษ
- กบไกการเกิดพิษ
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ
ฯลฯ

บทที่ 3 สารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน : ผลกระทบต่อสุขภาพ
- บทนำ
- การจำแนกการเกิดพิษ
ฯลฯ

บทที่ 4 สารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และสารเคมีกลุ่มคาร์บาเมต : ผลกระทบต่อสุขภาพ
- บทนำ
- การจำแนกการเกิดพิษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382144 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน