0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!! ใหม่ล่าสุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ) ลุย!! ข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหา เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง!! ใหม่ล่าสุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การบริหารราชการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติ ราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติความเป็นมา
- แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564
- วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) ประเด็นยุทธศาสตร์
- อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักปลัด
- กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายแลห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทบาทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงการ การติดตาม และประเมินผล และการบริหารจัดการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800978 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 206 x 282 x 14 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน