0
สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ตามหลักสูตรการสอบ (หลักสูตรใหม่)
ตามหลักสูตรการสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา, เชิงนามธรรม, เชิงปริมาณ วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการเตรียมสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยอธิบายละเอียด ตามหลักสูตรการสอบ (หลักสูตรใหม่) ทั้งเรื่องของ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา, เชิงนามธรรม, เชิงปริมาณ วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติ และจริยธรรม (จรรยา) ของข้าราชการ
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบการประเมินสมรรถนะในการทำงาน
- ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
- สรุปความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาคณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบ ความสารถทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801043 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 200 x 284 x 22 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน