0
สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ (หลักสูตรใหม่)
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เชิงนามธรรม เชิงปริมาณ วิชาภาษาอักฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป) แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ (หลักสูตรใหม่) เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เชิงนามธรรม เชิงปริมาณ วิชาภาษาอักฤษ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติและจริยธรรม (จรรยา) ของข้าราชการ
- แนวข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางและกราฟ
- แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801050 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 200 x 283 x 18 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน