0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังการสื่อสาร ชุดที่ 6 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังการสื่อสาร (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 การสื่อสารในตัวเอง
บทที่ 2 การสื่อสารเพื่อสร้างมิตรภาพ
บทที่ 3 การสื่อสารเพื่อขอความร่วมมือ
บทที่ 4 การสื่อสารเพื่อจัดการความขัดแย้ง
บทที่ 5 การสื่อสารเพื่อสร้างกำลังใจ
บทที่ 6 การสื่อสารด้วยการรับฟัง
บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“กิ๊ฟ โชคดีที่ได้อาจารย์มาพัฒนาเทคนิคการคิด การวางตน การสื่อสาร มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเราต้องพบปะผู้คนมากมาย”

--กฤชกร หอมบุญญาศักดิ์--
นางสาวไทยประจำปี 2553

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300014204 0Bytes (Audio) 9 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน