0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ชุดที่ 8 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 การคิดดี
บทที่ 2 การคิดให้เป็นระบบระเบียบ
บทที่ 3 การคิดแบบสืบสาวหาเหตุและปัจจัย
บทที่ 4 การคิดแบบทวิลักษณ์
บทที่ 5 คิดและวิเคราะห์และสังเคราะห์
บทที่ 6 วิธีคิดแบบเล้าคุณธรรม
บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“ความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นเหตุให้ทุกวิชาชีพเจริญรุ่งเรือง อ.วุฒิพงศ์ เป็นทั้งทฤษฏี และผลลัพท์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จับต้องได้”

--ดร.สมศักดิ์ ชลาชล--

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300014235 0Bytes (Audio) 9 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน