0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังความรู้สึกบวก ชุดที่ 3 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังความรู้สึกบวก (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 การสร้างพลังความรู้สึกบวกด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา
บทที่ 2 สร้างพลังความรู้สึกบวกด้วยการปรับมุมมอง
บทที่ 3 สร้างพลังความรู้สึกบวกด้วยมองเห็นความเป็นจริงและอิงปรัชญา
บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“เมื่อมีความรู้สึกดีๆ ความสุขจะซึมซ่านไป ทุกเซลล์ของร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ”

--ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี--

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300014136 0Bytes (Audio) 7 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน