0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังสุขภาพจิต ชุดที่ 1 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังสุขภาพจิต (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้สึกดีกับตนเอง
บทที่ 2 รักและจริงใจ
บทที่ 3 เป้าหมายและความฝัน
บทที่ 4 พบความสำเร็จเป็นระยะ
บทที่ 5 การมีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุน
บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“การดูแลรักษาสุขภาพจิตให้ดี เป็นสิ่งสำคัญ ผมมั่นใจ อ.แดง ในความรู้ลึก และเป็นผู้เข้าถึงอย่างแท้จริง”

--นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล--
จิตแพทย์

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300014112 0Bytes (Audio) 7 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน