0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังแห่งความรัก ชุดที่ 4 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังแห่งความรัก (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 นิยามแห่งความรักและรูปแบบของความรัก
บทที่ 2 แปลงรักให้เป็นการสื่อสาร
บทที่ 3 แปลงรักให้เป็นพฤติกรรม,บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งต่อตนเองและสังคม และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อทัศนคติของตนเองต่อคนอื่น จากแง่ลบเป็นแง่บวก อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีต่อไป

--ดร.สนอง วรอุไร--
นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน และนักบรรยายธรรม

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300016062 0Bytes (Audio) 5 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน