0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังใจจิตบริการ ชุดที่ 7 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังใจจิตบริการ (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 สำเร็จและเปี่ยมสุขด้วยจิตบริการ
บทที่ 2 จิตบริการควรทำที่ไหนทำเมื่อไหร่
บทที่ 3 เกณฑ์การพิจารณาฝึกให้จิตของเราเป็นจิตบริการ
บทที่ 4 บริการอย่างไรให้ครองใจลูกค้า
บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างอย่างมีคุณค่าให้กับธุรกิจ คือการปลูกฝังจิตบริการให้กับพนักงานขององค์กร”

--ดร.ธีรพันธ์ โล่ทองคำ--
นักกลยุทธ์การตลาดแนวหน้าของไทย

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300014143 0Bytes (Audio) 6 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน