0
สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังใจที่พ้นทุกข์ ชุดที่ 9 (Audio)
ซีรีส์แห่งปัญญาและคลี่คลายปัญหาชีวิต โดยนังส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยาการด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมุนษย์แบบองค์รวม
audiobooks100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยา" มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ด้วยเป็นส่วนช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางจิตใจของตนเอง และยังช่วยให้เกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจและรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่น ดังนั้น ศาสตร์แห่งจิตวิทยามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เราจึงควรเรียนรู้ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแนวทางแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นได้ถูกคัดสรรไว้อย่างดีแล้วใน "สำเร็จและเปี่ยมสุขได้ด้วยพลังใจที่พ้นทุกข์ (Audio)" 

สารบัญ

บทที่ 1 ทุกข์สุขเป็นของเฉพาะตน
บทที่ 2 อะไรที่เรียกว่าทุกข์
บทที่ 3 วิธีคิดเพื่อให้จิตพ้นทุกข์
บทที่ 4 หลักการที่จะทำให้เราพ้นทุกข์พบสุขและสำเร็จ
บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

“เมื่อเราได้มิตรภาพ ความรัก ความหวังดี อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะรู้สึกได้ถึง สิ่งดีงาม ซึ่งสามารถคลายความทุกข์ใดๆ ลงได้อย่างแน่นอน”

--เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่--
นักธุรกิจชั้นนำแห่งล้านนา

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300014174 0Bytes (Audio) 8 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน