0
สิทธิทางรัฐธรรมนูญ : Constitutional Rights
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชานิติศาสตร์แล้ว ยังจะอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ไม่ว่าข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากน้อยเพียงใด แต่การบัญญัติหลักการไว้ว่า "บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่า การกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (มาตรา 213) เป็นบทบัญญัติ "สิทธิทางรัฐธรรมนูญ" ที่กำหนดหลักการใหม่และไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน อาจกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รอวันเติบโตและผลิดอกออกผลในอนาคตไว้ในรัฐธรรมนูญ

    หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชานิติศาสตร์แล้ว ยังอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะบุคคลซึ่งถูกละเมิดหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การประกันสิทธิทางรัฐธรรมนูญ
บทที่ 3 การรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญ
บทที่ 4 สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญ
บทที่ 5 บทยกเว้นเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญ
บทที่ 6 เงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน
บทที่ 7 หลักนิติธรรรม (The Rule of Law) ความได้สัดส่วน (Proportionality) และการใช้บังคับเป็นการทั่วไป (Generality) ของกฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
บทที่ 8 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038441 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน