0
สื่อดิจิทัลใหม่...สื่อแห่งอนาคต (ฉบับปรับปรุง)
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต" เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการนำสื่อดิจิทัลไปสร้างสรรค์ในอนาคต การสื่อสารในรูปแบบที่ใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งการมองเห็น การได้กลื่น การรับรส การฟังเสียง และการสัมผัส โดยการสร้างระบบที่สามารถทำให้มนุษย์สามารถติดต่อกันได้ในหลายประสาทสัมผัสพร้อม ๆ กัน และอธิบายถึงความรู้ที่ทันสมัยในสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลที่เป็นสื่อแห่งอนาคต โดยเป็นการผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลภายนอกแวดวงวิชาการ แต่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในปัจจุบันอย่างทันสมัย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบัน
- บทที่ 1 ประวัติและประเภทของสื่อดิจิทัล
- บทที่ 2 สื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
- บทที่ 3 นวัตกรรมกับสื่อดิจิทัลใหม่

ส่วนที่ 2 อนาคตแห่งปัญญาประดิษฐ์
- บทที่ 4 ปัญญาประดิษฐ์
- บทที่ 5 ข้องมูลขนาดใหญ่กับการรู้จำแบบ
- บทที่ 6 คอมพิวเตอร์วิทัศน์

ส่วนที่ 3 อนาคตแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเรียลลิตี้
- บทที่ 7 ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงลด
- บทที่ 8 โลกเสือนผสานโลกจริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319403 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน