0
สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สื่อดิจิทัลใหม่..สื่อแห่งอนาคต" เล่มนี้ ผู้เขียนได้อธิบายถึงพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ตลอดทั้งความเป็นไปได้ในการนำสื่อดิจิทัลไปสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งการสื่อสารในรูปแบบที่ใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งการมองเห็น การได้กลื่น การรับรส การฟังเสียง และการสัมผัส โดยการสร้างระบบที่สามารถทำให้มนุษย์สามารถติดต่อกันได้ในหลายประสาทสัมผัสพร้อม ๆ กัน และอธิบายถึงความรู้ที่ทันสมัยในสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลที่เป็นสื่อแห่งอนาคต โดยเป็นการผสมผสานบูรณาการทั้งองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ตลอดทั้งองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์เข้าด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลภายนอกแวงวงวิชาการแต่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในปัจจุบันอย่างทันสมัย

      

สารบัญ

บทที่ 1 สื่อดิจิทัลจากอดีตสู่ปัจจุบัน
บทที่ 2 สื่อดิจิทัลเชิงบูรณาการ
บทที่ 3 ความเป็นจริงเสริม
บทที่ 4 ความเป็นจริงลด
บทที่ 5 ติดตามสร้างสมองให้คอมพิวเตอร์
บทที่ 6 การรู้จำแบบและการวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ
บทที่ 7 เทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
บทที่ 8 นวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเชิงพาณิชย์
บทที่ 9 สื่อสารผ่านหลายประสาทสัมผัส
บทที่ 10 การทำให้เหมาะที่สุดสำหรับโปรแกรมค้นหา
บทที่ 11 เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์จากสื่อดิจิทัล
บทที่ 12 จรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742319120 (ปกอ่อน) 234 หน้า
ขนาด: 190 x 267 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน