0
สื่อสารมวลชนเบื้องต้น สื่อมวลชน วัฒนธรรม และสังคม : Mass Communication Media, Culture and Society
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นตำราที่จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเสนอเนื้อหาในระดับพื้นฐาน ครอบคลุมในด้านกระบวนวิธีศึกษาสื่อสารมวลชนในทางทฤษฎี และในด้านประวัติพัฒนาการของสื่อสารมวลชนในบริบทของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการและสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน ตลอดจนเรื่องของผู้รับสารและผลกระทบของสื่อสารมวลชน ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบและใช้ภาษาที่ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ

สารบัญ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 พัฒนาการและสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน
บทที่ 1 การสื่อสาร สื่อสารมวลชน และสื่อมวลชน
บทที่ 2 ประวัติและพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
บทที่ 3 ประวัติและพัฒนาการของสื่อสารมวลชนไทย
บทที่ 4 สิทธิเสรีภาพ กฎหมาย และจริยธรรมของสื่อมวลชน

ส่วนที่ 2 อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
บทที่ 5 อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
บทที่ 6 หนังสือ
บทที่ 7 นิตยสาร
บทที่ 8 หนังสือพิมพ์
บทที่ 9 ภาพยนตร์
บทที่ 10 วิทยุ
บทที่ 11 โทรทัศน์
บทที่ 12 อินเทอร์เน็ต

ส่วนที่ 3 ผู้รับสารและผลกระทบของสื่อสารมวลชน
บทที่ 13 วัฒนธรรมผู้รับสารและสื่อมวลชนศึกษา
บทที่ 14 อิทธิพลและผลกระทบของสื่อสารมวลชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741329105 (ปกอ่อน) 624 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน