0
สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สื่อเสริมรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยในเล่มประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 3 บท ในแต่ละบทประกอบด้วย จุดประสงค์ การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ใบความรู้ แบบทดสอบความเข้าใจ และท้ายบทมีแนวข้อสอบไว้ เพื่อให้นักเรียนใช้ประเมินตนเอง และท้ายเล่มก็มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ให้นักเรียนใช้ลองทำก่อนสอบ มีเฉลยแยกเล่มให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
- ใบความรู้ 1 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
- ใบความรู้ 2 การบวก การลบ
- ใบความรู้ 3 การคูณ
- ใบความรู้ 4 การหาร
- ใบความรู้ 5 โจทย์ปัญหา
ฯลฯ

บทที่ 2 ทศนิยม
- ใบความรู้ 1 การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนหรือตัวประกอบของ 10 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
- ใบความรู 2 การหาค่าประมาณ
- ใบความรู้ 3 การคูณ
- ใบความรู้ 4 การหาร
- ใบความรู้ 5 ทศนิยมกับการวัด
ฯลฯ

บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
- ใบความรู้ 1 แผนภูมิแท่ง
- ใบความรู้ 2 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
- ใบความรู้ 3 การเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะ
- ใบความรู้ 4 การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
- ใบความรู้ 5 การอ่านกราฟเส้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2022030800014 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน