0
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความหมาย และเทคนิคกลวิธีทางสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้นำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในสภาวการณ์ของการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข "งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ" เป็นนโยบายที่สำคัญในระดับประเทศ และเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานสาธารณสุข กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างนวัตกรรม และเทคนิคของการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

    หนังสือ "สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้สนใจงานสาธารณสุข มีความเข้าใจพื้นฐานของงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุมหลักการ ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบงานสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กลวิธีสุขภาพเชิงรุก และเทคนิคกลวิธีทางสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้นำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และขอบเขตทางสุขศึกษา
บทที่ 2 รูปแบบงานสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 4 Self
บทที่ 5 กลวิธีสุขภาพเชิงรุกและเทคนิคดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 6 ปัจจัยทางจิตวิทยา : เจตคติ ค่านิยม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ 7 บทบาทของนักสุขศึกษาในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337836 (ปกอ่อน) 294 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน