0
ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย (PDF)
ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมไทยผ่านส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความเข้าใจเรื่องราวในอดีตในแต่ละช่วงสมัย เพื่อลดช่องว่างทางเวลาสร้างความเข้าใจผู้คนและสิ่งต่างๆ ในสังคมมากขึ้น
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมไทยผ่านส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ เพื่อเติมเต็มความเข้าใจเรื่องราวในอดีตในแต่ละช่วงสมัย เพื่อลดช่องว่างทางเวลาสร้างความเข้าใจผู้คนและสิ่งต่างๆ ในสังคมมากขึ้น และเข้าใจมนุษย์ในฐานะองค์รวมที่มีจิตวิญญาณความรู้สึก ไม่ใช่มองเพียงเป็น “สัตว์การเมือง” หรือ “สัตว์เศรษฐกิจ” เท่านั้น

สารบัญ

- คำนำผู้เขียน
มนฤทัย ไชยวิเศษ
- บทนำ
- ส้วมสังคมเดิม
- ส้วมใสสังคมยุค "ศิวิไลช์แบบฝรัง" (ทศวรรษ 2440 - 2490)
- ส้วมใสสังคมยุคมาตรฐานชีวิตแบบอเมริกา (ทศวรรษ 2500 - 2540)
- สรุป
- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300034196 (PDF) 402 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน