0
หนังสือชุดสารพิษในชีวิตประจำวัน ความเป็นพิษจากเครื่องสำอาง (PDF)
เรียบเรียงขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่อยู่ในสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีโอกาสทาความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารพิษ
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   ด้วยเหตุที่เครื่องสำอาง คือ สิ่งที่ใช้กับร่างกายภายนอกเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกให้ดูสะอาด   สวยงาม   หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏเพื่อดึงดูดความสนใจเท่านั้น   จึงไม่ควรจะมีผลต่อสุขภาพ และไม่น่าจะมีอันตรายมากมาย แต่เมื่อเครื่องสำอางเป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนจนเป็นความเคยชิน ผู้ใช้ก็อาจมองข้ามอันตรายจนไม่ได้ตระหนักว่า แท้จริงแล้ว”ไม่มีสารใดที่ไม่มีพิษ” เมื่อเกิดการใช้ที่ไม่ถูกวิธี หรือใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเครื่องสำอางปลอม อาจทำให้สารเคมีที่เป็นส่วนผสมอยู่ในเครื่องสำอางเกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จนเป็นอันตรายขึ้นได้ ในเล่ม จะกล่าวถึงวิธีการใช้อย่างปลอดภัย พิษที่อาจเกิดจากผลิตถัณฑ์ต่างๆ และวิธีการแก้ไขพิษเบื้องต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือชุดสารพิษในชีวิตประจำวัน เรียบเรียงขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานให้บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่อยู่ในสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีโอกาสทาความเข้าใจเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารพิษในชีวิตประจำวัน ซึ่งอย่างน้อยจะได้ใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้ใกล้ชิด ดังนั้น เนื้อหาที่เรียบเรียงอยู่ในหนังสือชุดนี้จึงจำเป็นจะต้องทำให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งก็ทำได้ไม่ง่ายนักสำหรับเนื้อหาบางหัวข้อหรือบางส่วน อย่างไรก็ตามผู้เขียนหวังว่าความพยายามนี้ อาจบรรลุผลบ้างในระดับหนึ่ง และหากท่านผู้อ่านใดมีคำแนะนำประการใดต่อผู้เขียน ก็จะขอขอบพระคุณไว้เป็นการล่วงหน้า แต่สาหรับบุคคลากรหรือนักศึกษาในสายงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือจะมีประโยชน์ในแง่ทำให้เข้าใจสาระสำคัญพื้นฐานได้ง่ายขึ้น
หนังสือชุดที่ออกพร้อมกันนี้มีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาและสารพิษ พิษวิทยาจลนศาสตร์-การเคลื่อนที่ของยาและสารพิษภายในร่างกาย พิษวิทยาพลศาสตร์-การออกฤทธิ์ของยาและสารพิษ ความเป็นพิษจากของใช้ในบ้าน ความเป็นพิษจากเครื่องสำอาง ความเป็นพิษจากสารพิษในสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณภาพประกอบในเล่มจากเว็บไซท์ https://www.freepik.com/; https://pixabay.com/; https://commons.wikimedia.org


กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา, รศ.ดร.ภญ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มค.2529-กย.2562)
kannikar@kku.ac.th
กรกฎาคม 2563

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840149466 (PDF) 39 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน