0
หนังสือปฐมวัย ชุดพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา อนุบาล 2 เล่ม 2 ภาคต้น
ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา ทั้งกิจกรรมที่เป็นสาระทางวิชาการด้านต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กและสิ่งต่าง ๆ ที่แวดล้อม
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หนังสือปฐมวัย ชุดพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา อนุบาล 2 เล่ม 2 ภาคต้น" เล่มนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา ในสัปดาห์ที่ 10-18 ซึ่งแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นสาระทางวิชาการด้านต่าง ๆ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) และกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กและสิ่งต่าง ๆ ที่แวดล้อม สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ครู และผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สารบัญ

สัปดาห์ที่ 10 ครอบครัว หน้าที่ ออกกำลังกาย จำนวน 18 ถึง 20
สัปดาห์ที่ 11 การดูแลตนเอง ช่วยพ่อแม่ เครื่องแต่งกาย จำนวน 8 ถึง 14
สัปดาห์ที่ 12 ครูในโรงโรง กิจกรรมหน้าเสาธง มาโรงเรียน เปรียบเทียบ 1 และ 2
สัปดาห์ที่ 13 การทำงานกลุ่ม ฉันทำทุกวัน ดูภาพ เปรียบเทียบ 2 และ 3
สัปดาห์ที่ 14 การปฏิบัติต่อเพื่อน สิ่งที่ควรปฏิบัติ เดารูป เปรีบเทียบ 3 และ 4
สัปดาห์ที่ 15 การช่วยเหลือ ห้องสมุด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เปรียบเทียบ 4 และ 5
สัปดาห์ที่ 16 สิ่งมีชีวิต สำรวจ ความต่าง เปรียบเทียบ 5 และ 6
สัปดาห์ที่ 17 ต้นไม้ ใบไม้ เหมือนกัน เปรียบเทียบ 6 และ 7
สัปดาห์ที่ 18 ประโยชน์ของใบไม้ ผลไม้ ตัดต้นไม้ เปรียบเทียบ 7 และ 8

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583087 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน